Rabalux

Kereső

Visszaélés-bejelentés

A Rábalux Világítástechnika Zrt. (Társaság) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb – a fentnevezett jogszabály hatálya alá nem tartozó - panaszok kezelését.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert bejelentővédelmi ügyvédként a Hegyi Áron Antal Ügyvédi Iroda (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. V. torony 4. emelet) működteti.  

 

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen, vagy telefonon keresztül lehet megtenni a +36-20-452-6992 telefonszámon. Amennyiben személyesen kíván bejelentést tenni, úgy kérjük erre vonatkozó időpontot a fent megadott telefonszámon keresztül egyeztessen.

 

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül.

 

Az írásbeli bejelentés megtehető elektronikus úton (e-mail cím: central@hegyiaron.hu vagy bejelentes@rabalux.com), postai úton a 1165 Budapest, Hunyadvár utca 45/A postacímre küldött a bejelentővédelmi ügyvédnek címzett postai küldeményben.

 

A bejelentésben lehetőség szerint adja meg kapcsolati elérhetőségét, a Társasággal fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását. A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is, ahhoz kizárólag a bejelentővédelmi ügyvéd fér hozzá.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

A bejelentés megtételével kapcsolatos személyes adatkezelésekről részletes tájékoztatót az Adatkezelési Tájékoztatóban talál.

 

Rábalux Zrt.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail